ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดพิธีทำบุญโรงเรียน และ เปิดอาคารหลังใหม่
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดพิธีทำบุญโรงเรียน และ เปิดอาคารหลังใหม่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดอาคารหลังใหม่ ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางสาวเลขา อินทะนะนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวว่า โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 8,290,000 บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 14,000,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และได้รับมอบอาคารดังกล่าว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนฯ มีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเจตนารมย์ของการจัดการศึกษา ปัจจุบันได้ใช้อาคารเรียนหลังใหม่นี้ เป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 จำนวน 4 ห้อง ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ จำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู และผู้ปกครองทุกท่าน ที่โรงเรียนมีอาคารหลังใหม่ที่สวยงามให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เพราะเดิมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล อยู่อาคาร 1 ชั้น ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมหลายครั้ง อบจ.ภูเก็ต ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามเร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ เพื่อให้โรงเรียนฯ ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการอบรม บ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาคารเรียนหลังใหม่ จะเป็นเสมือนแห่งความตั้งใจ มุ่งมั่น ของ อบจ.ภูเก็ต ในการพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.