อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายเจริญ พรหมมินทร์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม (ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนางพวงผกา เชาวน์ไวย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันด้านศาสนา ผู้นำชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีทักษะชีวิตและสามารถนำพาตนเองให้เติบโตอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดภูเก็ต (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 60,000 บาท โดยโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จัดส่งนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้องการให้ศึกษา เรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงประชาชนในสังคม เลือกรับสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ให้แก่ตนเอง มีทักษะชีวิต และหลีกหนีให้ห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลาย ไม่ว่าเป็นเรื่องยาเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาท หรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่คนทั่วไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น

หลังจากร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำความรู้ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ต่อครอบครัว และสถานศึกษาต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.