อบจ.ภูเก็ต ประชุมบริหารจัดการสนามฟุตซอล ร.ร.วัดเทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมบริหารจัดการสนามฟุตซอล ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุนทร แทบทับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อบจ.ภูเก็ต นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต นายมานิต คลายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี นายวีระชัย เจริญศิลป์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี นายยุทธยา ขันมา สมาชิกสภา อบต.เทพกระษัตรี และเจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เพื่อร่วมกำหนดระเบียบข้อบังคับการเข้าใช้สนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี และร่วมวางแผนบริหารจัดการสนามให้เป็นไปตามเป้าหมายของ อบจ.ภูเก็ต จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือวางแนวทางบริหารจัดการสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี และการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับการใช้สนามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มาใช้บริการ

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งสรุปผลการให้บริการสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ประจำปี 2559 ดังนี้ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-24 มิถุนายน 2558 รวมรายรับค่าบำรุงรักษาสนาม จำนวน 10,400 บาท, 25 มิถุนายน-24 กรกฎาคม 2558 จำนวน 24,100 บาท, 25 กรกฎาคม-24 สิงหาคม 2558 จำนวน 15,900 บาท, 25 สิงหาคม-24 กันยายน 2558 จำนวน 12,850 บาท, 25 กันยายน-24 ตุลาคม 2558 จำนวน 8,800 บาท, 25 ตุลาคม-7 ธันวาคม 2558 จำนวน 9,300 บาท, 8 ธันวาคม-7 มกราคม 2559 จำนวน 8,150 บาท, 8 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 8,250 บาท, 8 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2559 จำนวน 7,100 บาท, 8 มีนาคม-7 เมษายน 2559 จำนวน 3,350 บาท, 8 เมษายน-7 พฤษภาคม 2559 จำนวน 2,600 บาท, 8 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2559 จำนวน 5,800 บาท, 8 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2559 จำนวน 4,300 บาท, 8 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2559 จำนวน 8,050 บาท, 8 สิงหาคม-7 กันยายน 2559 จำนวน 10,200 บาท, 8 กันยายน-7 ตุลาคม 2559 จำนวน 7,000 บาท, 8 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 8,150 บาท, 8 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2559 จำนวน 6,450 บาท

นอกจากนี้ ได้สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ประจำปี 2559 ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการขอรับบริการ ซึ่งควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องแต่งตัว ล็อกเกอร์สำหรับเก็บสัมภาระ เครื่องปรับอากาศ ชั้นวางรองเท้า ตู้ขายอาหารและเครื่องดื่ม ควรเพิ่มตาข่ายด้านบนของสนาม และการปรับปรุงให้มีกันสาดโดยรอบสนาม และควรมีกิจกรรมอบรมทักษะทางกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชนในชุมชนและมีเจ้าหน้าที่สอนกีฬาโดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ได้เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ประชาชนทั่วไป จะต้องชำระค่าบำรุงรักษาสนามในอัตราชั่วโมงละ 500 บาท นักศึกษา ชั่วโมงละ 300 บาท ส่วนนักเรียน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา ซึ่งสามารถใช้สนามได้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. โดยจะต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ อบจ.ภูเก็ต ล่วงหน้าก่อนวันใช้สนามไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีเข้าใช้สนามกีฬานอกเหนือจากวัน เวลา ที่ได้ระบุไว้ จะต้องชำระค่าบำรุงรักษาสนามในอัตราชั่วโมงละ 300 บาท และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงสนาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.