อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 รวมถึงเสนอญัตติในที่ประชุมเรื่องการขอนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำถุงอุปโภคบริโภคเพื่อนำแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลเกาะแก้ว พร้อมทั้งได้เสนอญัตติขอขยายเวลาการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2564 โดยทุกญัตติได้ผ่านการอนุมัติและเห็นชอบในที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.