นายก อบจ.ภูเก็ต ผลักดัน จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ผลักดัน จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ. นายสัญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักช่าง อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2664 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดภูเก็ต กรอบวงเงิน 1,000,249,488 บาท ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้เสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ส่งให้สำนักงบประมาณผ่านสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ จำนวน 84 โครงการ วงเงิน 1,058,078,198 บาท เพื่อตรวจสอบความถูกต้องนั้น ที่ประชุมครั้งนี้ได้มีมติให้พิจารณาเห็นชอบผ่านโครงการของจังหวัดทั้งสิ้น 82 โครงการ ในวงเงิน 999,128,838 บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เสนอโครงการและผ่านการพิจารณา จำนวน 10 โครงการ อาทิ โครงการถนนงามตา เฟื่องฟ้าตรึงใจ โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (ภูเก็ต-พังงา) ฯลฯ

​นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับลงทะเบียนคนตกงาน คนว่างงาน คนรายได้ไม่พอรายจ่าย เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 13,247 ราย หลังจากลงทะเบียนแล้ว อบจ.ภูเก็ต ได้ส่งรายชื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นำรายชื่อผู้ลงทะเบียนดังกล่าวไปจ้างงาน สำหรับโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโครงการจ้างงานอื่นๆ ที่ได้รับการพิจารณา จะสามารถช่วยให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีงานทำและมีรายได้ต่อไป และขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่ได้คำนึงถึงโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการช่วยเหลือประชาชนชาวภูเก็ต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.