อบจ.ภูเก็ต ประชุมหาแนวทาง แจก ถุงอุปโภคบริโภค ช่วงโควิด 19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหาแนวทาง แจก ถุงอุปโภคบริโภค ช่วงโควิด 19

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการขอรับถุงอุปโภคบริโภค โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมประชุมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีข้อสรุปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินการ รับเรื่องก่อนส่งข้อมูลมายัง อบจ.ภูเก็ต กำหนดแนวทางดังนี้ 1.ประกาศรับลงทะเบียน วันที่ 13-30 พฤษภาคม 2564 2.ให้ อปท. ทุกแห่ง พิจารณาการช่วยเหลือสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แจกแก่ผู้ที่ยื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของแต่ละ อปท. หากเกินขีดความสามารถของ อปท. ให้รวบรวมข้อมูลส่งต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือจาก อบจ.ภูเก็ต พิจารณาให้การช่วยเหลือต่อ 3.การช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค กำหนดให้ดำเนินการมอบแก่ประชาชนทุกแห่ง กำหนดเริ่มมอบวันที่ 10 มิถุนายน 2564 4.ถุงอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 2 ถุง, น้ำมันพืช 1 ลิตร 1 ขวด, ปลากระป๋อง 12 กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 โหล มูลค่ารวม 550-600 บาท

ในการนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งรายชื่อขอรับถุงอุปโภคบริโภคมาให้ อบจ.ภูเก็ต และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้ว 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลวิชิต จำนวน 11,890 ครัวเรือน เทศบาลตำบลฉลอง จำนวน 5,756 ครัวเรือน เทศบาลเมืองป่าตอง จำนวน 2,824 ครัวเรือน อบต.กมลา จำนวน 1,380 ครัวเรือน เทศบาลตำบลศรีสุนทร 5,015 ครัวเรือน อบต.เชิงทะเล จำนวน 3,117 ครัวเรือน อบต.ไม้ขาว จำนวน 3,107 ครัวเรือน รวมจำนวน 35,668 ครัวเรือน ส่วน อปท. 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลราไวย์ และ อบต.เกาะแก้ว ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับความช่วยเหลือถุงอุปโภคบริโภค ซึ่งจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยองค์กรตนเองต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.