อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครั้งที่ 1 หัวข้อ การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการเชิงรุก ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง สามารถสร้างเสริม ป้องกันควบคุมโรคและดูแลตนเอง สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนให้คำแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้

ปัจจุบันโรคติดต่อยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ โรคติดต่อเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอด หรือติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ โดยไม่จำกัดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ตาม โรคติดต่อสามาถแพร่ไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นได้โดยการสัมผัสโดยตรง การสูดดมหายใจเอาเชื้อโรคที่แพร่จากผู้ป่วย การรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อปนอยู่ หรือแม้แต่ผ่านตัวกลางที่เรียกว่าพาหะ หากโรคติดต่อนั้นๆ มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สู่ชุมชนที่มีประชากรจำนวนมาก โรคดังกล่าวก็กลายเป็นโรคระบาดได้ ทั้งนี้ การร่วมกันขับเคลื่อนให้การพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมโรคเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และชุมชนได้ ดังนั้น ความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชน จะเป็นกลไกที่สำคัญให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมอบรมไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ตลอดจนดูแลตนเอง สมาชิกในครอบครัว และสามารถให้คำแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.