อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อน การศึกษา มุ่งสู่ SMART EDUCATION : PPAO
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อน การศึกษา มุ่งสู่ SMART EDUCATION : PPAO

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ตามที่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในด้านการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต

จากผลของการระดมสมอง ซึ่งมีการจัดประชุมไปจำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีข้อสรุปและทิศทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ให้มุ่งไปสู่ SMART EDUCATION : PPAO โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

สำหรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา SMART EDUCATION : PPAO ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนครูคลังสมองให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูในวิชาเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความเสมอภาค ยุทธศาสตร์ที่ 6 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาพิเศษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.