อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และ พนักงานจ้าง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และ พนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด “โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างที่เริ่มปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ระบบงาน นโยบายขององค์กร ข้อกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต มาเป็นวิทยากร

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างของ อบจ.ภูเก็ต นั้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ เปิดโลกทัศน์ เพิ่มวิสัยทัศน์ เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ มีความรักและความเชื่อมั่นในองค์กร

ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ จะทำให้ข้าราชการและพนักงานจ้างที่เริ่มปฏิบัติงานในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แนวคิดและหลักการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเป็นข้าราชการที่ดี และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.