ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ หารือแนวทางขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ หารือแนวทางขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 37/2564 หารือหาแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งขอความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อทำให้ภูเก็ตกลับมาแข็งแรงและสดใสเหมือนเดิม โดยเน้นการ Clean and Clear มาตรการสกัดกั้นที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องดำเนินการให้ได้ ตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ ได้มอบให้ท้องถิ่นไปตรวจสอบและดูแลคนในพื้นที่ของตน นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นไปดูแลและประสานกับ อบจ. อปท. ต่างๆ เตรียมแจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จากนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมพิจารณาประเด็นการยกระดับมาตรการควบคุมคนเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทางบก ด่านท่าฉัตรไชย ตามคำสั่งที่ 2617/2564 ในกรณีที่ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมา 2 เข็ม หรือไม่มีผลตรวจโควิด-19 ภายใน 72 ชม. ที่ประชุมมีมติให้มีคำสั่งเพิ่มเติม โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคประจำที่ด่านท่าฉัตรไชยเป็นผู้ออกใบสั่งกักตัวดังกล่าวให้
โดยภายหลังการประชุม นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการกำหนดแนวทางในการเข้าออกจังหวัดภูเก็ต โดยยังคงยึดตามมาตรการในคำสั่งที่ 2617/2564 แต่จะกำหนดให้มีเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคประจำด่านท่าฉัตรไชยเป็นผู้ออกใบสั่งกักตัว ให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นไม่มีเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือไม่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง โดยกำหนดกักตัว 14 วัน หรือตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจะต้องรายงานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ EOC ประจำตำบล ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.