อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรม การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรม การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ ได้พิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 8 ของ อบจ.ภูเก็ต และการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 6 ของ อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.