ประชุม ประเมินผล การปฏิบัติราชการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ประเมินผล การปฏิบัติราชการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564

ในการประชุมครั้งนี้ มีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต โดยให้คณะกรรมการเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนชุมชน มีรายชื่อ ดังนี้ 1.นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ 2.นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ 3.นายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล 4.นายศุภศักดิ์ นุ่นสังข์ โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการฯ ได้แก่ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ

พร้อมกันนี้ มีการเสนอเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ โครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ของ สำนักช่าง มิติที่ 2 ประเมินคุณภาพของบริการ โครงการ อบจ.สัญจร ของ สำนักงานเลขานุการ อบจ. ภารกิจงานบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มิติที่ 3 ประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ของ กองสาธารณสุข ภารกิจงานสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ ของ กองการท่องเที่ยวและกีฬา มิติที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ภารกิจงานคลินิกหน้าเล ของ กองสาธารณสุข และภารกิจการจ่ายเงิน ของ กองคลัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.