อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรม ประเมินผล แผนพัฒนาองค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรม ประเมินผล แผนพัฒนาองค์กร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนฯ โดยคณะกรรมการฯ ประเมินยุทธศาสตร์ ความสอดคล้อง ตามแนวทางที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด รวมถึงติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลการเบิกจ่าย ตามความเห็นของคณะกรรมการที่จะเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ ติดตามจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ผลสัมฤทธิ์โครงการ สำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างที่ปรึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.