อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประชุมยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา Smart Education โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา Smart Education ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ทั้ง 5 แห่ง โดยมีนโยบายเพื่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สนับสนุนและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องสมุดสี่มุมเมือง ห้องสมุดเคลื่อนที่ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานการจัดการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนครูคลังสมองให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูวิชาเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความเสมอภาค ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาพิเศษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.