ประชุมหารือ การจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการจ้างงาน ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมหารือ การจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการจ้างงาน ภูเก็ต

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในกรอบวงเงิน 1,000,249,488 บาท และแจ้งให้ส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกรอบวงเงินดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว/ ภาคบริการและอื่นๆ ใน 4 กลุ่มโครงการ ได้แก่

1. กลุ่มพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า
2. ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

จากการตรวจสอบโครงการในกิจกรรมด้านการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพซึ่งเป็นโครงการเป้าหมายหลักของจังหวัดภูเก็ตที่หน่วยงานเสนอโครงการ จำนวน 18 โครงการ โดยจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการไว้อย่างน้อย 10,000 คน เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน/ ผู้เสมือนว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผู้ว่างงานจากการสำรวจข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 13,247 คน กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือซักซ้อมแนวทางการจัดทำและบริหารจัดการโครงการด้านการส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.