อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา โรงเรียนในสังกัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดในการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต ทั้ง 5 โรงเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีเป้าหมายคือทำการศึกษาของภูเก็ตไปสู่ Smart Education ใน 3 มิติ คือ การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความทัดเทียมเสมอภาค และสร้างความอัจฉริยะ รวมถึงสร้างให้เด็กมีความเป็นผู้นำ คือ เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.