อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานช่วยเหลือนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องสืบเนื่องการเสนอโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาจีน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเรื่องเสนอเพื่อทราบ หนังสือสั่งการ แนวปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา) ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ การเลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษา (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) การพิจารณาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยป้องกันอันตรายแก่เด็กนักเรียน การสรรหาบุคลากรสายการสอน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ขาดแคลน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 แห่ง

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.