อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จากแนวทางทางที่ สศช. กำหนดให้มีการดำเนินการได้ใน 4 กลุ่มหลัก คือ 1.การพัฒนา สินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า 2.ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 3.การส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

สำหรับสภาพปัญหาจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยรายได้หลักของจังหวัดมาจากภาคการท่องเที่ยวบริการถึง 97 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวผู้ประกอบการ ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน คนภูเก็ตบางส่วนกลายเป็นคนจนเฉียบพลัน กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มคนเปราะบาง ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จังหวัดภูเก็ตได้มีการเสนอโครงการ เมื่อคราวประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ไว้ 4 โครงการ งบประมาณ 666.81 ล้านบาท ได้แก่

1.โครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) งบประมาณ 28 ล้านบาท

2.โครงการส่งเสริมการทำงานจากผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 งบประมาณ 550 ล้านบาท

3.โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ด้วยแนวคิด City of Gastronomy งบประมาณ 72.10 ล้านบาท

4.โครงการสร้างโรงทานแบบมีส่วนร่วม ฝึกทำงานในภาวะวิกฤติเชื่อมโยง วัด มัสยิด ภายในจังหวัดภูเก็ต 16.20 ล้านบาท ซึ่งทาง สศช. ได้แจ้งจังหวัดขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการสามารถที่จะตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแนวทางที่ได้เคยเสนอ ครม. ไว้จึงให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการตามแนวทางของจังหวัด ดังนี้ 1.การจ้างงาน ให้มีการจ้างงานอย่างน้อย 10,000 อัตรา ซึ่งจากที่ได้มีการสำรวจคนว่างงานโดย อบจ.ภูเก็ต มีจำนวนประมาณ 14,000 อัตรา 2.การจัด Sea food และ Sport Festival 3.การฝึกอาชีพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.การดำเนินการฝึกอบรมศาสตร์พระราชา 5.การพัฒนาเกาะมะพร้าว “เกาะมะพร้าว Sandbox” 6.การสร้างโรงทาน และการฝึกทำอาหารในภาวะวิกฤติ 7.การจัดทำโครงการพัฒนา Phuket Gastronomy 8.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย การพัฒนาด้านเกษตร การแปรรูปอาหาร และการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.