อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันคนพิการ จ.ภูเก็ต สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันคนพิการ จ.ภูเก็ต สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต โดย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมไวท์ เฮาส์ โรงแรมโบ๊ท ลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นการจัดงาน คือ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันจัดงานคนพิการมาตั้งแต่ปี 2538 และในวันนี้เป็นครั้งที่ 26 มีกิจกรรมประกอบด้วย บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต การให้บริการด้านอาชีพ รับสมัครงาน การแสดงดนตรีของนักเรียน การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ต่างๆ การมอบของขวัญให้กับคนพิการ การจับรางวัลพิเศษ เล่นเกมส์ บริการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับคนพิการ และผู้ร่วมงานฟรีตลอดจน โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.