อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางศิลารากฐานมัสยิดกลางจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางศิลารากฐานมัสยิดกลางจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และนายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางศิลารากฐานมัสยิดกลางจังหวัดภูเก็ต ณ สนามใกล้วิทยาลัยเทคนิคถลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีมัสยิดกลางเป็นศูนย์กลางของประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในการประกอบศาสนกิจ และจัดกิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอิสลาม และสร้างความสามัคคีของประชาชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจอาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลในจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.