อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) โดย นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ในลักษณะของการให้ความรู้ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยศึกษาจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเพื่อน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษในพืชผักที่นำมาเป็นอาหาร ด้วยการปลูกผักที่กิน การกินผักที่ปลูก และได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม และนำไปขยายเครือข่าย

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานของ อบจ.ภูเก็ต ผู้แทน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายคณุตน์ ศิโรทศ ประธานศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ และนายชะลอ การะเกต ประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.