อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนา สมาชิกสภา อบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนา สมาชิกสภา อบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น และนายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา จันทร์วีระชัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ. และ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น เราต้องยึดระเบียบ และยึดข้อบังคับที่นำมาใช้ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบจ. และคณะกรรมการที่ผมได้แต่งตั้งทุกท่านที่มารับฟังการอบรมในวันนี้ เพื่อเป็นอาวุธทางปัญญาและทำงานร่วมกันต่อไป พร้อมทั้งขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีเจษฎา จันทร์วีระชัย และ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ที่ได้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้”

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ว่า “เพื่อให้สมาชิกสภา อบจ. และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อไปสู่การเป็นเมืองภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.