ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ ดูงานพื้นที่ศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต
ข่าว ภูเก็ต

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ ดูงานพื้นที่ศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะศึกษาดูงานหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 9 เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต จังหวัดภูเก็ต บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนโยบาย นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11 นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. และนายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในการนำคณะผู้ศึกษาดูงานมาเยี่ยมชมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันนี้

ในส่วนสถานที่แห่งนี้ ผมมีความตั้งใจ ที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ ให้มีความเชื่อมโยงกับท่าเรืออื่นๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวทางทะเลให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานท่าเรือที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดให้เป็น Smart Pier โดยเพิ่มระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ระบบ AI) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ได้ให้การสนับสนุนด้วยงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต (Phuket Yacht Control Center: PYCC) ณ อาคารแห่งนี้ เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับเรือยอช์ตที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อดำเนินการแจ้ง เข้า-แจ้งออก โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเจ้าท่า สาขาภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต, ด่านศุลกากรภูเก็ต, ด่านควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ร่วมบูรณาการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

ในโอกาสที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองในครั้งนี้ ขอให้การศึกษาดูงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะของท่านได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.