อบจ.ภูเก็ต พร้อม!! จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พร้อม!! จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดบริการด้านสุขภาพ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้แจ้งนโยบายด้านสุขภาพและการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือภายใต้บทบาทของ อบจ.ภูเก็ต กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ในประเด็นบทบาทของหน่วยงานด้านสุขภาพและพัฒนาความร่วมมือในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับนโนบายจังหวัด ในการเตรียมพร้อมด้านความสะอาด ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าดู น่ามอง พร้อมมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงประเด็นปัญหาด้านการจัดการสุขภาพและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการให้ อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน และหารือการจัดกิจกรรม อบจ.ท้าหัวใจ ชวนคนภูเก็ตรักษ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.