อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (ภูเก็ต POC)

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความยั่งยืน โดยได้ลงตรวจพื้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์ชีป สาขาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยแขวงทางหลวงภูเก็ต ได้เสนอให้วางท่อระบายน้ำตามแนวถนนไปถึงคลองกู้กู ให้ระบายน้ำลงพื้นที่แก้มลิงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และให้เทศบาลตำบลรัษฎาทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้นำผ่านไปยังอ่างเก็บน้ำบริเวณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นแขวงทางหลวงภูเก็ตจะดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อระบายน้ำไปยังคลองบางใหญ่เพื่อระบายลงทะเล และกรณีน้ำท่วมบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ที่จะแก้ไขโดยให้มีการปรับปรุงขยายแก้มลิงบริเวณสวนป่าบางขนุน ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อกำหนดมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยทาง อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบหมายในการสำรวจพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการใช้งานเครื่องจักรกลเพื่อการดำเนินงานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.