โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าว ภูเก็ต

โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โรงแรมโฟร์พ้อยส์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดภูเก็ต ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด เพื่อให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตได้ศึกษาแนวทางและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบงาน ITA โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.