อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ต.ป่าคลอก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ต.ป่าคลอก

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ตำบลป่าคลอก โดยมี นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, นายอิทธิพงษ์ คงนาม, นายนพพันธ์ สืบศักดิ์, ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ตำบลป่าคลอก ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการสระว่ายน้ำฯ จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วย การใช้และดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ตำบลป่าคลอก พ.ศ.2564 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการจัดการสระว่ายน้ำฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.