อบจ.ภูเก็ต ขับเคลื่อน ความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ขับเคลื่อน ความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต และนายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 “KICK OFF MEETING” โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการฯ ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อสร้างกลไกและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย ชุมชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด ด้วยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ต รวมถึงพัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่จังหวัดสนใจ ได้แก่ เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจ ครอบครัว และมีแนวโน้มที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.