อบจ.ภูเก็ต ประชุม พร้อมลงทะเบียนคนว่างงาน 18-19 มี.ค.64
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม พร้อมลงทะเบียนคนว่างงาน 18-19 มี.ค.64

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโครงการสำรวจข้อมูลและสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับโครงการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนายเรวัต อารีรอบ เล็งเห็นความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการจ้างงาน เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของคนตกงานที่เป็นประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ภูเก็ต ตามหนังสือสั่งการ มท.0801.2/ว161 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้เร่งรัดการจ้างงานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน โดยเร่งรัดดำเนินโครงการขนาดเล็ก กระตุ้นเศรษฐกิจการจ้างงานในพื้นที่สร้างรายได้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดรับลงทะเบียนคนว่างงาน คนตกงาน ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

อำเภอเมือง
เทศบาลนคร-ศาลาประชาคม
ตำบลรัษฎา-มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตำบลเกาะแก้ว-โรงเรียนบ้านสะปำ
ตำบลวิชิต-สวนศรีภูวนาถ
ตำบลฉลอง-โรงเรียนบ้านฉลอง
ตำบลราไวย์-โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ตำบลกะรน-วัดกะตะ

อำเภอถลาง
ตำบลป่าคลอก-มัสยิดบางโรง
ตำบลศรีสุนทร-โรงเรียนวัดศรีสุนทร
ตำบลเชิงทะเล-วัดเชิงทะเล-มัสยิดมูการ์ร่มบางเทา
ตำบลเทพกระษัตรี-โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน) – วัดพระนางสร้าง – โรงเรียนเมืองถลาง
ตำบลสาคู-โรงเรียนบ้านสาคู
ตำบลไม้ขาว-โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง-ศาลาพิกุลทอง(ไม้ขาว)

อำเภอกะทู้
ตำบลกะทู้-โรงเรียนกะทู้วิทยา
ตำบลป่าตอง-ตลาดสดบานซ้าน
ตำบลกมลา-มัสยิดบ้านนาคา

สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างละ 1 ฉบับ)เฉพาะผู้มีสำเนาทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตและมีรายชื่อก่อน 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.