อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2560 กรณีการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณถนนผังเมืองสาย ก 1 เขตเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งพิจารณาความคิดเห็นต่อแนวถนนโครงการตาม (ร่าง) ผังเมืองภูเก็ตฉบับใหม่ ซึ่งคัดเลือกพื้นที่เตรียมการจัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนโครงการในเบื้องต้น ตาม (ร่าง) ผังเมืองภูเก็ตฉบับใหม่ จำนวน 3 สาย รวมถึงการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเตรียมจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเบื้องต้น (จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 10 คน) สำหรับเสนอคณะกรรมการตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 เพื่อร่วมกันสรรหาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป โดยพิจารณาที่มาของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้แทนจากสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยคำนึงถึงสถาบันหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน) 2.ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยคำนึงถึงประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม (ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.