อบจ.ภูเก็ต ประชุมเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต) โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ. นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต) ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์การบริหารงานบุคคลของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 4 คน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ในวันนี้ จึงได้มีการประชุมผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต เพื่อเสนอชื่อบุคคลซึ่งเห็นว่าสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือก จะต้องมาประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.