อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะมวลชนในงานกิจกรรมของดีบ้านพรุจำปา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะมวลชนในงานกิจกรรมของดีบ้านพรุจำปา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำบุญโรงเรียน และกิจกรรมของดีบ้านพรุจำปา ณ โรงเรียนบ้านพรุจำปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุรชัย ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา นายทรงศักดิ์ ดับโศก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพรุจำปา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา และการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ครบรอบการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี รวมถึงเพื่อแสดงผลงาน 9 ของดีบ้านพรุจำปา ประกอบด้วย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านพรุจำปา การพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง โดยการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การส่งเสริมดูแลนักเรียนโดยระบบพ่อปกครองลูก โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โครงการส่งเสริมรักการอ่าน สืบสาน ปณิธานเจ้าฟ้า โครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ โรงเรียน 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู โครงการอาหารดีเสริมสร้างกายใจที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

โรงเรียนบ้านพรุจำปา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้รุ่งเรือง ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.