ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2560

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 โดยมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสัญญา สิงห์ศรีดา สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2560 ซึ่งกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมอันดีของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องพิธีเปิดงานสัมมนา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 รวมถึงหลักสูตรหรือหัวข้อในการสัมมนา และวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ ตลอดจนการเชิญกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 250 คน และการเชิญูทูตานุฑูต ประเทศมุสลิม ผู้แทนองค์กรและผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.