อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.) โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 ได้กำหนดทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความสำคัญในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะต้องดำเนินการให้มีผลปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ภก. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงและซ้ำซาก โดยนำร่องในพื้นที่อำเภอละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และชุมชนบ้านทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ให้มีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งมาตรการด้านการป้องกันยาเสพติด มาตรการด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.