นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปศส.19
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปศส.19

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (ปศส.19) ในพิธีปิดงานเอกสารวิชาการ “บทบาทและแนวทางของภาคเอกชนในการฟื้นฟูธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต” โดยมี นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต

ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปศส.19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบาย รวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดให้การทำเอกสารวิชาการเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการขออนุมัติจบการศึกษาอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.