อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์การเรียนรู้ จริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ ต.ราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์การเรียนรู้ จริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ ต.ราไวย์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ ณ มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ (บ้านบางคณฑีบน) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน, นายโอภาส ชอบดี, นายมนู เขียวคราม และนายอิทธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง นายปราโมทย์ โชคเกื้อ อิหม่ามมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ คณะกรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ เพื่อให้ทางมัสยิด และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา เวทีประชาคม และพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่งตำบลราไวย์ มี 7 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย ไทยพุธ มุสลิม ชาวไทยใหม่ คนไทยเชื้อสายจีน ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมแห่งนี้ พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า”

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีศูนย์อบรมจริยธรรมสำหรับฝึกอบรม เด็ก และเยาวชนอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการของศาสนา เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมนาเวทีประชาคมและพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ในด้านการบริหารจัดการ และการประสานงานต่างๆ โดยในส่วนสถานที่ได้รับการอนุญาตจากอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดให้ใช้สถานที่ดำเนินการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน”

ด้าน ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ผมสามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน และผลักดันให้เกิดอาคารแห่งนี้ขึ้นได้ ซึ่งขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในตำบลราไวย์ ในการส่งเสริมคุณธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ช่วยกันดูแลรักษาอาคารแห่งนี้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยาวนานต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.