อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Phuket Care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ซึ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 6 ราย โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สโมสรโรตารีทั้ง 9 แห่ง สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสมาคมภาคเอกชน ร่วมหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยร่วมกันพิจารณาข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.