อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนโครงการ วันพบปะมุสลีมะฮฺ @ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนโครงการ วันพบปะมุสลีมะฮฺ @ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วันพบปะมุสลีมะฮฺ”@ภูเก็ต ประจำปี 2560 “หัวข้อ คลื่นแห่งเมตตา ณ อันดามัน” โดย นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับประกาศเกียรติคุณในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะองค์กรที่ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการฯ ซึ่งมี นายมาโรจน์ ทองย่น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายสมมิตร สารรักษ์ นายกสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องมุสลีมะฮฺได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะสังสรรค์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ จิตวิทยาในการสร้างความสุขในครอบครัว โดยยึดแบบอย่างทุกมิติของท่านนบี ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาสังคมตามแนวทางของท่านนบี และปลุกจิตสำนึกของพี่น้องมุสลีมะฮฺ ให้ร่วมกันนำแบบฉบับอันดีงามของนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมแบบบูรณาการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องมุสลีมะฮฺจังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัดเข้าร่วมจำนวนกว่าสองพันคน

สำหรับระยะเวลาการจัดงาน ใช้เวลา 1 วัน คือวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ภาคกลางวัน เริ่มเวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดยมีหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ จำนวน 17 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต/มูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต สมาคมสตรีอันดามันภูเก็ต สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามภูเก็ต โรงแรมบางเทา วิลเลจ รีสอร์ท สมาคมสตรีมุสลิมภูเก็ต สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต ศูนย์ประสานงานสถาบันอิสลาม สาขาภูเก็ต มูลนิธิอันดามันสันติศึกษา สถาบันอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ (สอส.) เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด มูลนิธิบำรุง-ผกา มูลนิธินูรุลอิสลามป่าตอง และชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภาคใต้

รูปแบบการจัดงานวันพบปะมุสลีมะฮฺครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี การเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวใต้ร่มเงาอิสลาม” โดย อ.อิบรอฮิม ประหยัดทรัพย์ อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม อ.ซอฟี การอ และ อ.มันศูร อับดุลลอฮ และเสวนาหัวข้อ “ไข่มุกอันดามัน : พลังสรรค์สร้างสังคม” โดย นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.อาอีซะห์ วงสันต์ ผศ.ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ และ อ.สรินฎา ปุติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.