อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่อง

  • ติดตามความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด “หาที่ให้น้ำอยู่ทำทางให้น้ำไป” ในการดำเนินการเเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่และเส้นทางถนนสาย 402 ไว้ 3 จุดหลักๆ ได้แก่ เส้นทางบริเวณหน้าซุปเปอร์ชีป เส้นทางบริเวณหน้าปั๊มซัสโก้ บริเวณพื้นที่ของ อบต.เทพกระษัตรี และบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (ปั๊ม ปตท.) ในบริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร
  • ติดตามการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  • รับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต เพื่อการสนับสนุนงบประมาณจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  • ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การแจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19
  • การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : (หรอย ริม เล) การขอความร่วมมือ อปท. เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  • พิจารณาแนวทางการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันภัยแล้ง ปี 2564 การทำ workshop ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับน้ำอุปโภค บริโภค โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสำรวจแหล่งน้ำแต่ละ อปท. รวมทั้งฝาย ขุมน้ำของรัฐ และเอกชน พร้อมทั้งสำรวจประปาหมู่บ้าน แต่ละ อปท. และสำรวจสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อประกอบการจัดทำ workshop ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.