อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมใน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมใน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายมาโรจน์ ทองย่น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายสมมิตร สารรักษ์ นายกสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหญิงและกิจการสตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮามีดะห์ อาแด ประธานสภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ (สอส.) มาเป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมเป็นสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 300 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ให้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมม

นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสตรี ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพักทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาสตรี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี

อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมุสลิมซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2560 อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างบุคลากรสตรีมุสลิมภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและบทบาทการเป็นผู้นำมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สตรีมุสลิมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคมได้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการทำงานของกลุ่มสตรีมุสลิมในชุมชนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศหญิงกับชาย”

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านต่างๆ มากมาย แต่เมื่อพิจารณาในมิติของความเสมอภาคระหว่างหญิงกับชาย พบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำอยู่หลายด้าน ซึ่งได้มีการจัดลำดับความเสมอภาคในการพัฒนาระหว่างหญิงกับชายในประเทศไทยด้านต่างๆ ได้แก่ สุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วม และด้านบทบาทผู้นำ แต่สำหรับจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนั้น ปรากฏว่าระดับการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและบทบาทผู้นำอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและเครือข่ายสตรีมุสลิมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีมุสลิมในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจทางการปกครองและการบริหารมากขึ้น และอย่างที่ทราบกันดีว่าจังหวัดภูเก็ตมีประชากรที่เป็นสตรีมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมในพื้นที่ให้เป็นผู้นำ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง จึงหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำและด้านอื่นๆ ให้กับผู้เข้าอบรม โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนในจังหวัดภูเก็ตให้เข้มแข็งต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.