นายก อบจ.ภูเก็ต แถลงนโยบาย 9 ด้าน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต แถลงนโยบาย 9 ด้าน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวแสดงความยินดี และอวยพรในการเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ของนายเรวัต อารีรอบ อย่างเป็นทางการ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมี นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมทั้ง 24 เขต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม
ในการประชุมครั้งนี้

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้แถลงนโยบาย 9 ด้านต่อสภา อบจ.ภูเก็ต ภายใต้ “ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ดังนี้

1.นโยบายด้านการเมือง การบริหาร การปกครองส่วนท้องถิ่น
2.นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.นโยบายด้านสาธารณสุข
4.นโยบายด้านการศึกษา
5.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7.นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
8.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
9.นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

หลังจากนั้น สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้สอบถามในเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ และเสนอประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ต อาทิ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณด้านหน้าซุปเปอร์ชีป การหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม การช่วยเหลือฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 และญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -17 มีนาคม 2565 พร้อมการเลือกสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.