บรรยาย การยื่นบัญชี ของผู้ดำรงตำแหน่งใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

บรรยาย การยื่นบัญชี ของผู้ดำรงตำแหน่งใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงคณะผู้บริหาร และคณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด โดยมี นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดภูเก็ต นายวทัญญู ภู่พรประเสริฐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ปฏิบัติการฯ และนายพันเลิศ ข่ายม่าน เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (9) พ.ศ.2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก อบจ. ที่ปรึกษาและเลขานุการนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.

สำหรับ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมีการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้น โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ฯ ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่ง มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งดังต่อไปนี้ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ปฏิญาณตนวันที่ 20 มกราคม 2564 ยื่นบัญชีฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากเข้ารับตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 21 มกราคม -21 มีนาคม 2564

รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. และที่ปรึกษานายก อบจ. คำสั่งแต่งตั้งมีผลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ยื่นบัญชีฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากเข้ารับตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564

นายก อบจ.ภูเก็ต แถลงนโยบายในที่ประชุมสภา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ยื่นบัญชีฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากเข้ารับตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.