อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตสู่ฟุตบอลอาชีพ ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. และเจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

ด้วยขณะนี้ กองแผนและงบประมาณได้ส่งสำเนารายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตสู่ฟุตบอลอาชีพ ปีงบประมาณ 2564 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตให้กองการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนั้น จึงได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่อย่างไร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.