อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต) และเทศบาลตำบลป่าคลอกสัญจรพบประชาชน ณ หาดท่าหลา หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายปัญญา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วม

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา และให้ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงการบริการทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน และถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพื่อรับรู้ รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับเทศบาลตำบลป่าคลอก จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต) และเทศบาลตำบลป่าคลอกสัญจรพบประชาชน โดยมีหน่วยงานภาคราชการ และเอกชนทุกภาคส่วน รวม 39 หน่วยงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ด้อยโอกาส, ผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้มีปัญหาสายตายาว เช่น การมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส, มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ, มอบแว่นสายตายาว, การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เป็นต้น การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย การบริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนและบริการงานทะเบียนราษฎร, การรับชำระภาษีรถยนต์-รถจักรยานยนต์, การตรวจสุขภาพ, การทำหมันสุนัขและแมว, การตัดแต่งผม การรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมถึงงานคลินิก ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ข้อแนะนำ การสาธิต และการจัดนิทรรศการ”

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “เมื่อกล่าวถึง “จังหวัดภูเก็ต” สิ่งแรกที่คนจะนึกถึงคือความสวยงามทางธรรมชาติ หาดทราย ทะเล และความเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวระดับโลก “ภูเก็ต” เป็นเป้าหมายแรกๆ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว แม้จังหวัดภูเก็ตจะเป็นจังหวัดเล็กๆ ซึ่งมีเพียง 3 อำเภอ 17 ตำบล แต่จังหวัดภูเก็ตมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องทุกปี ลักษณะของชุมชนก็เป็นชุมชนเมือง และชุมชนกึ่งเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ ระยะทางระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ก็ไม่ห่างไกลกันมากนัก ไม่มีลักษณะของความทุรกันดาร แต่สำหรับการจัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หรือการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการนำบริการจากภาครัฐ และเอกชน มาสู่พี่น้องประชาชนถึงระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการเชิงรุก ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้ลงพื้นที่รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชาวบ้านได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.