อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบกรณีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือแจ้งมติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เห็นชอบในประเด็น ดังนี้ 1.แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทเบี้ยยังชีพต่างๆ อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 3.หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหาประเด็นกรณีของเทศบาลตำบลป่าคลอก กรณีปัญหาการเข้าไปจัดทำการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่การถ่ายโอนภารกิจกรมชลประทาน โดยมีปัญหาอุปสรรค 2 ประเด็น คือ 1.พื้นที่ไม่มีเอกสารแสดงสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าดำเนินการ 2.เจ้าของพื้นที่ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่อนุญาตและร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการถ่ายโอนงานพัฒนาแหล่งน้ำที่กรมชลประทานสร้าง และถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลป่าคลอก โครงการฝ่ายคลองเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านป่าคลอก ชนิดอาคาร ฝ่าย คสล. ความจุ 5,000 ลบ.ม. และโครงการสระเก็บน้ำวัดโสภณวนาราม หมู่ที่ 2 บ้านป่าคลอก ชนิดอาคารสระเก็บน้ำ ความจุ 1,000 ลบ.ม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.