อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยในที่ประชุมดังกล่าวฯ ให้ส่วนราชการที่มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปกิจกรรมและได้นำเสนอในที่ประชุมแล้วนั้น เนื่องจากงบประมาณการจัดกิจกรรมยังไม่ได้รับการจัดสรร จึงมีมติให้ส่วนราชการที่มีแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ได้วางแผนและหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น จึงได้มีการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อาทิ การจัดกิจกรรมหรอยริมเล การจัดกิจกรรมตลาดนัดพาณิชย์ การจัดกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.