อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกะทู้
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกะทู้

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ. นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. และนางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกะทู้ (อาคารใหม่) ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานในพิธี

อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกะทู้ ได้จัดตั้งขึ้น และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลภาครัฐจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2555 เป็นหน่วยบริการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยให้บริการในวันและเวลาราชการ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ด้าน ให้มีมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุขเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาคารเดิมมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการรองรับวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องบริการด้านทันตกรรม ห้องบริการทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

เทศบาลเมืองกะทู้ จึงได้ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ มีระบบระบายอากาศตามมาตรฐานการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมห้องเอ็กซเรย์ฟัน และบริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้น I Smart ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน ช่วยนักโภชนาการ จำนวน 1 คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่บริการด้านหน้า จำนวน 1 คน และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ แพทย์ทั่วไป จำนวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน แพทย์ทางเลือก จำนวน 1 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน

สำหรับบุคลากรด้านทันตกรรม ได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ทันตแพทย์ จำนวน 2 คน และจากโรงพยาบาลป่าตอง ได้แก่ ทันตแพทย์ จำนวน 1 คน และทันตาภิบาล จำนวน 2 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.