อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2564
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดภุเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งก่อนวาระการประชุมได้มีการบรรยายธรรม เรื่อง “ทำไมคนต้องพัฒนาตนเอง คนในระบบราชการควรพัฒนาตนอย่างไร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยพระใบฎีกาปิยะ อตฺถยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด จังหวัดพังงา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ เรื่อง

 • สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 • ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
 • แผนการรับบริจาคโลหิต
 • มาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง
 • การฝึกอาชีพระยะสั้น
 • รายงานผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,000 ไร่
 • การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว, โครงการสำรวจประชากรแฝง
 • การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงบูรณาการ
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลหลักเมืองภูเก็ต
 • โครงการเกาะมะพร้าวโมเดล
 • ปฏิทินงานรัฐพิธีและงานพิธีสำคัญของจังหวัดภูเก็ต
 • ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ เรื่องการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • ปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.