อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในการพิจารณาเปลี่ยนชื่อฝ่ายและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามประกาศ ก.จ.จ.เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบจ. พ.ศ.2563 และเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น เพื่อให้การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการมีความสอดคล้องกับภารกิจงานที่ส่วนราชการได้ปฏิบัติ และสอดคล้องตามกรอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง หรือสำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ขอให้ทุกส่วนราชการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในเป็นการเบื้องต้น โดยจัดทำเป็นข้อมูลร่างประกาศแล้วจัดส่งให้กองเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อนำมาจัดทำเป็นร่างประกาศการแบ่งส่วนราชการของ อบจ. นำเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ ก.จ.จ.ภูเก็ต พิจารณาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.