อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 20.30 น. ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวพบปะประชาชนในพิธีเปิดงานทดสอบกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 โดย อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายสมาน คนึงการ กรมการส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ได้กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายมาโรจน์ ทองย่น ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต นายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม ผู้นำศาสนา แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และเยาวชน เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เป็นการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จัดระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2560 ณ มัสยิดดารุ้ลอิสติกอมะห์ บ้านพารา ซึ่งมีเยาวชนตัวแทนมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 120 คน กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมทดสอบกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จัดในวันที่ 12-13 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและบุคลทั่วไปได้ศึกษาอัลกุรอาน ไปเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต รวมถึงเพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ด้วยการศึกษาอัลกุรอานและปฏิบัติตาม เพื่อฝึกทักษะในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องไพเราะ เพื่อสร้างต้นกล้าอัลกุรอานให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน และสังคมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งลักษณะกิจกรรมของการจัดงาน มีการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุอานแบบต่างๆ การทดสอบอาซาน และการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ความสำคัญของคัมภีร์อัลกุรอาน” โดยทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 800,000 บาท รวมถึงการดำเนินการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และอีหม่ามทุกมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน และส่งผู้แทนเยาวชนแต่ละมัสยิดเข้าอบรมและเข้าร่วมการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดอบรมและจัดงานครั้งนี้

ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การอบรมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในวันที่ 2-11 เมษายน 2560 ณ มัสยิดดารุ้ลอิสติกอมะห์ บ้านพารา ที่ผ่านมานั้น เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมการอบรมกอรีจังหวัดภูเก็ต ได้มีความรู้ความสามารถในการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเพิ่มมากขึ้น และมีการทดสอบแข่งขันการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ในวันที่ 12-13 เมษายน 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับฟังการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำสังคมที่มีคุณภาพต่อไป

ในนามของ อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานโครงการกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ และขอขอบคุณสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินการอบรมครั้งนี้โดยทั่วกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม จะได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถอ่านคัมภีร์อัลกุรอานได้ดียิ่งขึ้น นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ เป็นผู้นำสังคมที่ดีต่อไป และขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ (ซ.บ.) ในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอิสลามอย่างถ้วนหน้า ได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.